MercedesyUzywane.pl
w Polsce od 1998 roku

Członkostwo

Chcąc bliżej poznać Państwa specyfikę branży i otoczenie istniejemy w różnych stowarzyszeniach m.in.:

  •          Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP,

                                                                                                  

Celem SRW jest m.in: aktywizacja rzeźników i wędliniarzy, wdrażanie nowej techniki, wynalazczości w zakresie przerobu mięsa i wyrobu wędlin, kształtowania postaw społecznych i etyki zawodowej członków oraz więzi środowiskowej, prezentowania opinii członków i ich osiągnięć zawodowych jak i reprezentowania SRW wobec władz i administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

  •         Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

                                                                                                      

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast jest ogólnopolskim stowarzyszeniem szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami, firm produkujących sprzęt i urządzenia komunalne, a także firm pracujących na rzecz gospodarki komunalnej.

  •  Polska Izba Pogrzebowa

                                                                         

Podstawowym celem działalności Izby jest wspomaganie członków w wykonywaniu przez nich usług na wysokim poziomie poprzez doradztwo prawne i księgowe, reprezentowanie ich interesów przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz w uzasadnionych przypadkach przed sądami powszechnymi. Izba współuczestniczy w procesie legislacyjnym poprzez występowanie i opiniowanie zmian w prawie dotyczących naszej branży, zarówno w zakresie prawa miejscowego, jak i powszechnego.